AVís legal

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web situat en l’adreça d’Internet https://morossoller.com/

Titular de la pàgina web.

Denominació social: COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG

CIF/NIF: G07948516

Domicili: CARRER GRAN VIA, Nº 15 07100 SÓLLER, BALEARES

Adreça de correu electrònic: col.lectiudemoros@gmail.com

Telèfon: 634491677

Activitat: ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

Condicions d’ús:

Per a navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG, s’hauran d’acceptar les següents condicions de servei i ús:

 1. L’usuari assumeix les presents condicions generals d’ús i servei de la pàgina web https://morossoller.com/. Si l’usuari no accepta les presents condicions, no podrà fer ús dels serveis i continguts de la pàgina web https: //morossoller.com/.
 2. Les presents condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web https://morossoller.com/ La utilització d’aquesta web li atribueix la condició d’usuari des de l’accés i inici de la navegació en aquesta. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts, l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat en la web a la qual accedeix.
 3. A través de la pàgina web, https://morossoller.com/ es facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i diversos serveis.
 4. L’usuari ha de ser major d’edat per a utilitzar els serveis de la web https://morossoller.com/. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els Serveis de la Web https://morossoller.com/ sota la supervisió d’un progenitor o un tutor legal.
 5. L’usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web https://morossoller. com/. Aquest ús ha de realitzar-se de conformitat amb la Llei, els bons costums, l’ordre públic i amb el que es disposa en les presents condicions generals.
 6. Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix la prèvia subscripció o registre de l’usuari. No obstant això, COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG condiciona la utilització d’alguns dels serveis, oferts en la web al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’usuari. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, en el seu cas, el regulin.
 7. L’usuari assumeix l’obligació de no realitzar cap actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar els continguts, els serveis i/o impedir un normal gaudi de la pàgina web https://morossoller.com/ per altres usuaris. En particular, i a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l’usuari es compromet a:
 • No realitzar cap acció que pugui afectar, destruir, alterar, inutilitzar o danyar dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin en la web.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus o codi que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari i/o de qualsevol proveïdor de l’entitat.

Modificacions.

L’entitat es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment les presents condicions a causa de l’existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellin, així com per la modificació, evolució i promulgació de lleis, reglaments i normes d’aplicació que afectin la prestació del servei i/o aspectes connexos a això. En aquests casos, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D’igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment en qualsevol moment la presentació i configuració de la web.

Enllaços amb tercers.

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.

Propietat Intel·lectual.

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquesta.

Notificacions.

A l’efecte de les presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic col.lectiudemoros@gmail.com. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportats per aquest últim en registrarse en la pàgina web https://morossoller.com/ L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

Legislació aplicable

Les relacions establertes entre el titular de la pàgina web i l’usuari es regiran per la normativa espanyola vigent, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals competents. En el cas que l’usuari tingui la condició de consumidor, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons el que es preveu en la normativa de consumidors vigent.

AVísO legal

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 34/ 2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico se pone a disposición de los usuarios y visitantes la información legal relativa a la entidad propietaria del sitio web ubicado en la dirección de Internet https://morossoller.com/

Titular de la página web.

Denominación social: COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG

CIF/NIF: G07948516

Domicilio: CARRER GRAN VIA, Nº 15 07100 SÓLLER, BALEARES

Dirección de correo electrónico: col.lectiudemoros@gmail.com

Teléfono: 634491677

Actividad: ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

Condiciones de uso:

Para navegar en esta página web como visitante o para registrarse y poder acceder a los servicios ofrecidos por COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG, se deberán aceptar las siguientes condiciones de servicio y uso:

 1. El usuario asume las presentes condiciones generales de uso y servicio de la página web https://morossoller.com/. Si el usuario no acepta las presentes condiciones, no podrá hacer uso de los servicios y contenidos de la página web: https://morossoller.com/.
 2. Las presentes condiciones de uso regulan el acceso y utilización de la página web https://morossoller.com/ La utilización de esta web le atribuye la condición de usuario desde el acceso e inicio de la navegación en la misma. Desde el momento de acceso a cualquiera de sus contenidos, el usuario acepta de manera expresa las presentes condiciones generales. El usuario acepta las condiciones particulares aplicables de los diferentes servicios que oferta la entidad en la web a la que accede.
 3. A través de la página web, https://morossoller.com/ se facilita a los usuarios el acceso y la utilización de diversa información y diversos servicios.
 4. El usuario debe ser mayor de edad para utilizar los servicios de la web https://morossoller.com/. Los menores de 18 años sólo podrán utilizar los Servicios de la Web https://morossoller.com/ bajo la supervisión de un progenitor o un tutor legal.
 5. El usuario se compromete a realizar un uso adecuado de los contenidos y servicios de la página web https: //morossoller.com/. Este uso debe realizarse de conformidad con la Ley, las buenas costumbres, el orden público y con lo dispuesto en las presentes condiciones generales.
 6. Con carácter general, para la prestación de los servicios y el acceso a la información de la página web no se exige la previa suscripción o registro del usuario. No obstante, COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG condiciona la utilización de algunos de los servicios, ofertados en la web a la previa cumplimentación del correspondiente registro o formulario de recogida de datos de carácter personal del usuario. El citado registro se efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio o en las condiciones particulares que, en su caso, lo regulen.
 7. El usuario asume la obligación de no realizar ninguna actuación que pueda dañar, inutilizar, hacer inaccesible o deteriorar los contenidos, los servicios y/o impedir un normal disfrute de la página web https: //morossoller.com/ por otros usuarios. En particular, y a título meramente enunciativo y no limitativo, el usuario se compromete a:
 • No realizar ninguna acción que pueda afectar, destruir, alterar, inutilizar o dañar datos de carácter personal, programas o documentos electrónicos que se encuentren en la web.
 • No introducir, almacenar o difundir ningún programa de ordenador, datos, virus o código que sea susceptible de causar daños en la página web, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de la entidad, de cualquier otro usuario y/o de cualquier proveedor de la entidad.

Modificaciones.

La entidad se reserva el derecho a modificar unilateralmente en cualquier momento las presentes condiciones debido a la existencia de nuevas circunstancias económicas y/o comerciales que así lo aconsejen, así como por la modificación, evolución y promulgación de leyes, reglamentos y normas de aplicación que afecten a la prestación del servicio y/o aspectos conexos a ello. En estos casos, se procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible. De igual modo, se reserva el derecho a modificar, unilateralmente en cualquier momento la presentación y configuración de la web.

Enlaces con terceros.

El presente Aviso Legal se refiere únicamente a la página web, y no se aplica a los enlaces o a las páginas web de terceros accesibles a través de la página web. La entidad no es responsable del contenido de ninguna de las páginas web de destino de un enlace, ni de ningún enlace incluido en una página web a la que se llegue desde la web de la entidad.

Propiedad Intelectual.

Todos los contenidos de la página web son titularidad exclusiva de la entidad y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que aparecen en la página web. Así mismo los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en la página web están protegidos por la Ley de propiedad intelectual e industrial. Corresponde a la entidad el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la propiedad intelectual mencionada, en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública. El usuario tiene prohibido cualquier uso no consentido total o parcial de cualquiera de los contenidos de la página web que integran los derechos de propiedad intelectual o industrial de la entidad sobre la página y/o sus contenidos.

 

La entidad se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de acción legal contra cualquier usuario que realice una acción que implique reproducción, distribución, comercialización, transformación y, en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de la página web, y que constituya una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de la misma.

Notificaciones.

A los efectos de las presentes condiciones generales, y para cualquier comunicación que sea precisa entre la entidad y el usuario, este último deberá hacer uso del correo electrónico col.lectiudemoros@gmail.com. Las comunicaciones de la entidad al usuario se realizarán conforme a los datos de carácter personal aportados por este último al registrarse en la página web https://morossoller.com/ El usuario acepta expresamente y para todas las comunicaciones relacionadas con la utilización de la página web y/o la contratación de los servicios ofertados en la misma, la utilización del correo electrónico como procedimiento válido para la remisión de estas comunicaciones.

Legislación aplicable.

Las relaciones establecidas entre el titular de la página web y el usuario se regirán por la normativa española vigente, y la resolución de cualquier posible controversia que pueda surgir quedará sometida a los Juzgados y Tribunales competentes. En el caso de que el usuario tenga la condición de consumidor, serán competentes los Juzgados y Tribunales que correspondan según lo previsto en la normativa de consumidores vigente.