Política de privacitat

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

Qui és responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG, NIF/CIF: G07948516, Adreça: CARRER GRAN

VIA, Nº 15, CP: 07100, SÓLLER, Telèfon: 634491677, Email: col.lectiudemoros@gmail.com.

Quines dades tractem?.

En COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG tractem les dades personals facilitades per vostè a través de l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte en aquesta pàgina web, les dades personals derivades de la prestació o contractació dels nostres serveis o productes i/o les dades personals derivades de la relació comercial que vostè manté amb nosaltres. A més, tractem les dades personals generades en el context de la seva activitat en la nostra pàgina web, dins de la categoria de la qual s’inclouen les seves dades de navegació obtinguts a través de la pàgina web.

És important per a nosaltres mantenir el registre de les seves dades personals actualitzat. Vostè té l’obligació de mantenir-nos informats de qualsevol canvi o error en les seves dades personals tan aviat com sigui possible posant-se en contacte amb nosaltres en el correu electrònic: col.lectiudemoros@gmail.com.

Amb quina finalitat tractem les seves dades de caràcter personal?.

Finalitat: COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG podrà tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

-Gestió i manteniment dels serveis proporcionats a través de la pàgina web.

-Gestió i atenció de les consultes i sol·licituds d’informació realitzades pels usuaris a través del formulari de contacte. L’adreça de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporciona a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzats exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà.

-Compliment de les obligacions legals aplicables.

-Enviament de comunicacions comercials i butlletins informatius, així com publicitat dels nostres serveis i productes.

-Gestió de la contractació dels nostres serveis i/o productes.

-Gestió de la participació en activitats i concursos organitzats per l’entitat.

-Gestió del club de socis.

-En cas d’haver-ho consentit i amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos les seves dades personals poden ser utilitzats per a elaborar un perfil comercial. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Conservem les seves dades de caràcter personal en els nostres sistemes i arxius el temps necessari per a dur a terme els fins del tractament, i per a complir amb el que es disposa en la legislació aplicable. Es conservaran les seves dades personals mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament de les seves dades. El període de conservació de les dades personals variarà en funció dels fins del tractament i amb caràcter general

-Les dades personals que ens proporciona en els supòsits de contractació dels nostres serveis o productes seran conservats durant la relació contractual i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar d’aquesta.

-Les dades personals que ens proporciona per a gestionar sol·licituds d’informació o consultes a través del formulari de contacte es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

-Les dades personals que ens proporciona per a subscriure’s al nostre *newsletter o butlletins informatius es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió, oposició i/o limitació.

-Les dades personals que ens proporciona per a participar en les nostres activitats i concursos es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

-Les dades personals obtingudes de la seva navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut, es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

Les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a les finalitats indicades, i, en qualsevol cas, durant els terminis legals i el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Seguretat de les dades.

Disposem de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a protegir les seves dades personals contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, assegurant la integritat i confidencialitat d’aquests. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades permeten: garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic; i verificar, avaluar i valorar de forma regular l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Aquestes mesures de seguretat tècniques i organitzatives han estat dissenyades tenint en compte la nostra infraestructura de TU, l’estat de la tècnica d’acord amb els estàndards i pràctiques actuals, el cost de l’aplicació i la naturalesa, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat que comporta el tractament per a les seves dades personals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?.

Legitimació: La legitimació per a tractar les seves dades de caràcter personal està basada en:

-L’execució i manteniment d’una relació contractual i comercial amb vostè, com, per exemple la contractació de productes i serveis de l’entitat, gestió i sol·licitud de pressupostos dels productes i/o serveis de l’entitat, tot això de conformitat amb el que es disposa en l’article 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-El seu consentiment exprés per a una o diverses finalitats, com per exemple l’enviament de comunicacions publicitàries o butlletins informatius propis o de tercers, gestió d’enviaments de curriculum vitae, participació en la borsa de treball, tot això de conformitat amb el que es disposa l’article 6.1.A del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-El compliment de diferents obligacions legals, tot això de conformitat amb el que es disposa en l’article 6.1.C del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

– La satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, per exemple, per motius de seguretat, per a millorar els nostres serveis i o per a gestionar les seves sol·licituds o consultes.

Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc de la web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, l’usuari serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç, ja sigui mitjançant la inclusió dels esments oportuns en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les seves dades de caràcter personal.

Les dades personals sol·licitades en els formularis de la pàgina web són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les dades personals sol·licitades, o no es faciliten correctament, no podran atendre’s les mateixes.

Existeix l’obligació de facilitar les seves dades de caràcter personal en els supòsits de contractació d’un servei o producte, i/o en aquells supòsits de sol·licitud de pressupostos o ofertes.

L’enviament de comunicacions publicitàries, newsletter o butlletins informatius dels nostres productes i serveis està basat en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la relació contractual o comercial que vostè manté amb nosaltres.

Si vostè ens ha autoritzat a enviar publicitat dels nostres serveis i productes, les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzats per a gestionar l’enviament d’ofertes publicitàries i butlletins informatius a través de mitjans electrònics. En aquests casos resulta d’aplicació el que es disposa en els art. 20 i 21 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat per mitjans electrònics.

En cas que hagi marcat l’opció de rebre publicitat, o si s’ha subscrit al nostre newsletter o butlletí informatiu, vostè pot cancel·lar aquesta opció en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?.

Destinataris: Amb caràcter general, les seves dades de caràcter personal no es comunicaran a cap tercer aliè a l’entitat, excepte obligació legal. No obstant això, l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals en qualitat d’encarregats del tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’entitat responsable del tractament. L’informem que pot sol·licitar la relació completa dels destinataris que podran rebre les seves dades personals com a encarregats de tractament o com tercers receptors per transferència en el correu electrònic: col.lectiudemoros@gmail.com.A més de l’anterior, l’entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi, d’acord amb la legislació vigent.

-Transferències internacionals de dades: Per a dur a terme les activitats de tractament de dades detallades anteriorment, podem transferir les dades a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), i emmagatzemar aquestes dades en bases de dades físiques o digitals gestionades per entitats que actuïn en el nostre nom. La gestió de bases de dades i el tractament de les dades es limiten als fins del tractament, i es duen a terme segons les lleis i normatives vigents en matèria de protecció de dades. En cas que les dades s’enviïn fora del EEE, l’empresa utilitzarà mesures contractuals adequades per a garantir la protecció de les dades, que poden incloure, entre altres, contractes basats en les clàusules estàndard de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea aplicables a l’enviament de dades personals fora del  EEE.

Quins drets té vostè quant al tractament de les seves dades personals?

Drets: Vostè té dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, vostè pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, vostè pot dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG en CARRER GRAN VIA, Nº 15, CP: 07100, SÓLLER o a l’email col.lectiudemoros@gmail.com. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).Procedència de les Dades de

Caràcter Personal: el propi interessat.

Vostè accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recaptats durant la navegació en la pàgina web i/o proporcionats mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’entitat.

L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservats en els fitxers titularitat de COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG fins i tot una vegada finalitzades les relacions comercials formalitzades a través de la pàgina web de l’entitat, exclusivament per als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d’autoritats administratives o judicials.

Ús de xarxes socials.

Quan vostè interactua amb la nostra pàgina web a través de diverses xarxes socials, com quan es connecta o ens segueix o comparteix el nostre contingut en xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o altres), podem rebre informació procedent d’aquestes xarxes socials, inclosa informació sobre el seu perfil, ANEU d’usuari associada al seu compte en les xarxes socials, i qualsevol altra informació pública que vostè permeti compartir amb tercers en la xarxa social.

L’entitat utilitza les xarxes socials amb la finalitat d’informar sobre els serveis que ofereix, així com de qualsevol altra activitat o esdeveniment que es realitzi i es vulgui donar publicitat, però en cap moment obtindrà de les mateixes dades personals dels usuaris que interactuin en elles, tret que hi hagi autorització expressa.

Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia xarxa social i no són incorporats a cap sistema de tractament.

Les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat que vostè està obligat a tenir en compte i a observar el seu compliment si fa ús d’elles.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le facilita la siguiente información del tratamiento de sus datos de carácter personal:

¿Quién es responsable del tratamiento de sus datos personales?

Responsable del tratamiento: COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG, NIF/CIF: G07948516, Dirección: CARRER GRAN VIA, Nº 15, CP: 07100, SÓLLER, Teléfono 634491677, Email: col.lectiudemoros@gmail.com.

 

¿Qué datos tratamos?.

En COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG tratamos los datos personales facilitados por usted a través de la cumplimentación de los formularios habilitados a tal efecto en esta página web, los datos personales derivados de la prestación o contratación de nuestros servicios o productos y/o los datos personales derivados de la relación comercial que usted mantiene con nosotros. Además, tratamos los datos personales generados en el contexto de su actividad en nuestra página web, dentro de cuya categoría se incluyen sus datos de navegación obtenidos a través de la página web.

Es importante para nosotros mantener el registro de sus datos personales actualizado. Usted tiene la obligación de mantenernos informados de cualquier cambio o error en sus datos personales tan pronto como sea posible poniéndose en contacto con nosotros en el correo electrónico: col.lectiudemoros@gmail.com.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos de carácter personal?.

Finalidad: COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG podrá tratar sus datos personales para las siguientes finalidades:

-Gestión y mantenimiento de los servicios proporcionados a través de la página web.

-Gestión y atención de las consultas y solicitudes de información realizadas por los usuarios a través del formulario de contacto. La dirección de correo electrónico y los datos de carácter personal que usted nos proporciona a través del formulario de contacto de la página web serán utilizados exclusivamente para atender las consultas que nos plantee por este medio.

-Cumplimiento de las obligaciones legales aplicables.

-Envío de comunicaciones comerciales y boletines informativos, así como publicidad de nuestros servicios y productos.

-Gestión de la contratación de nuestros servicios y/o productos.

-Gestión de la participación en actividades y concursos organizados por la entidad.

-Gestión del club de socios.

-En caso de haberlo consentido y con el fin de poder ofrecerle servicios de acuerdo con sus intereses sus datos personales pueden ser utilizados para elaborar un perfil comercial. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.

Conservamos sus datos de carácter personal en nuestros sistemas y archivos el tiempo necesario para llevar a cabo los fines del tratamiento, y para cumplir con lo dispuesto en la legislación aplicable. Se conservarán sus datos personales mientras exista una relación contractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de supresión y/o limitación del tratamiento de sus datos. El periodo de conservación de los datos personales variará en función de los fines del tratamiento y con carácter general:

-Los datos personales que nos proporciona en los supuestos de contratación de nuestros servicios o productos serán conservados durante la relación contractual y, una vez finalizada la misma, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la misma.

-Los datos personales que nos proporciona para gestionar solicitudes de información o consultas a través del formulario de contacto se conservarán mientras usted no solicite su supresión o cancelación.

-Los datos personales que nos proporciona para suscribirse a nuestro Newsletter o boletines informativos se conservarán mientras usted no solicite su supresión, oposición y/o limitación.

-Los datos personales que nos proporciona para participar en nuestras actividades y concursos se conservarán mientras usted no solicite su supresión o cancelación.

-Los datos personales obtenidos de su navegación y hábitos de consumo, así como el perfil comercial obtenido, se conservarán mientras usted no solicite su supresión o cancelación.

Sus datos de carácter personal serán conservados mientras sean útiles para las finalidades indicadas, y, en cualquier caso, durante los plazos legales y el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

Seguridad de los datos.

Disponemos de medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus datos personales contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, asegurando la integridad y confidencialidad de los mismos. Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas permiten: garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos de carácter personal de forma rápida en caso de incidente físico o técnico; y verificar, evaluar y valorar de forma regular la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

Estas medidas de seguridad técnicas y organizativas han sido diseñadas teniendo en cuenta nuestra infraestructura de TI, el estado de la técnica de acuerdo con los estándares y prácticas actuales, el coste de la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para sus datos personales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?.

Legitimación: La legitimación para tratar sus datos de carácter personal está basada en:

-La ejecución y mantenimiento de una relación contractual y comercial con usted, como, por ejemplo la contratación de productos y servicios de la entidad, gestión y solicitud de presupuestos de los productos y/o servicios de la entidad, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDPGDD).

-Su consentimiento expreso para una o varias finalidades, como por ejemplo el envío de comunicaciones publicitarias o boletines informativos propios o de terceros, gestión de envíos de curriculum vitae, participación en actividades o concursos, todo ello de conformidad con lo dispuesto el artículo 6.1.A del RGPD (UE) 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDPGDD).

-El cumplimiento de distintas obligaciones legales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.C del RGPD (UE) 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDPGDD).

– La satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, por ejemplo, por motivos de seguridad, para mejorar nuestros servicios y o para gestionar sus solicitudes o consultas.

Durante el proceso de recogida de datos, y en cada lugar de la web en el que se soliciten datos de carácter personal, el usuario será informado, ya sea mediante un hipervínculo, ya sea mediante la inclusión de las menciones oportunas en el propio formulario, del carácter obligatorio o no de la recogida de sus datos de carácter personal.

Los datos personales solicitados en los formularios de la página web son, con carácter general, obligatorios (salvo que en el campo requerido se especifique lo contrario) para cumplir con las finalidades establecidas. Por lo tanto, si no se facilitan los datos personales solicitados, o no se facilitan correctamente, no podrán atenderse las mismas.

Existe la obligación de facilitar sus datos de carácter personal en los supuestos de contratación de un servicio o producto, y/o en aquellos supuestos de solicitud de presupuestos u ofertas.

El envío de comunicaciones publicitarias, newsletter o boletines informativos de nuestros productos y servicios está basado en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la relación contractual o comercial que usted mantiene con nosotros.

Si usted nos ha autorizado a enviar publicidad de nuestros servicios y productos, sus datos de carácter personal pueden ser utilizados para gestionar el envío de ofertas publicitarias y boletines informativos a través de medios electrónicos. En estos casos resulta de aplicación lo dispuesto en los art. 20 y 21 de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, respecto al uso y tratamiento de sus datos de carácter personal con el fin de gestionar el envío de publicidad por medios electrónicos.

En caso de que haya marcado la opción de recibir publicidad, o si se ha suscrito a nuestro newsletter o boletín informativo, usted puede cancelar esta opción en cualquier momento.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?.

Destinatarios: Con carácter general, sus datos de carácter personal no se comunicarán a ningún tercero ajeno a la entidad, salvo obligación legal. No obstante, le informamos de que terceros proveedores pueden tener acceso a sus datos personales en calidad de encargados del tratamiento, en el marco de la prestación de un servicio para la entidad responsable del tratamiento. Le informamos de que puede solicitar la relación completa de los destinatarios que podrán recibir sus datos personales como encargados de tratamiento o como terceros receptores por transferencia en el correo electrónico: col.lectiudemoros@gmail.com. Además de lo anterior, la entidad podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos personales para atender sus obligaciones ante las Administraciones Públicas en los casos que así se requiera, de acuerdo con la legislación vigente.

-Transferencias internacionales de datos:

Para llevar a cabo las actividades de tratamiento de datos detalladas anteriormente, podemos transferir los datos a países de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), y almacenar dichos datos en bases de datos físicas o digitales gestionadas por entidades que actúen en nuestro nombre. La gestión de bases de datos y el tratamiento de los datos se limitan a los fines del tratamiento, y se llevan a cabo según las leyes y normativas vigentes en materia de protección de datos. En caso de que los datos se envíen fuera del EEE, la empresa utilizará medidas contractuales adecuadas para garantizar la protección de los datos, que pueden incluir, entre otros, contratos basados en las cláusulas estándar de protección de datos adoptadas por la Comisión Europea aplicables al envío de datos personales fuera del EEE.

¿Qué derechos tiene [usted] en cuanto al tratamiento de sus datos personales?.

Derechos: Usted tiene derecho a obtener el acceso a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos que ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, usted puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Asimismo, y por motivos relacionados con su situación particular, usted puede oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso su información personal dejará de tratarse para aquellas finalidades respecto de las que haya manifestado su oposición. Cuando sea técnicamente posible, usted puede solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable del tratamiento. Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, usted puede dirigirse por correo postal, adjuntando copia de un documento acreditativo de su identidad (DNI), a COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG en CARRER GRAN VIA, Nº 15, CP: 07100, SÓLLER o al email col.lectiudemoros@gmail.com. Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control: Agencia Española de Protección Datos (www.agpd.es). Procedencia de los Datos de Carácter Personal: el propio interesado.

Usted acepta expresamente la inclusión de los datos de carácter personal recabados durante la navegación en la página web y/o proporcionados mediante la cumplimentación de cualquier formulario, así como los derivados de una posible relación comercial, en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de la entidad.

La entidad garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal de los usuarios. No obstante, la entidad revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso. Los datos de carácter personal pueden ser conservados en los ficheros titularidad de COLECTIU DE MOROS 11 DE MAIG incluso una vez finalizadas las relaciones comerciales formalizadas a través de la página web de la entidad, exclusivamente para los fines indicados anteriormente y, en todo caso, durante los plazos legalmente establecidos, a disposición de autoridades administrativas o judiciales.

Uso de redes sociales.

Cuando usted interactúa con nuestra página web a través de diversas redes sociales, como cuando se conecta o nos sigue o comparte nuestro contenido en redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram u otras), podemos recibir información procedente de dichas redes sociales, incluida información sobre su perfil, ID de usuario asociada a su cuenta en las redes sociales, y cualquier otra información pública que usted permita compartir con terceros en la red social.

La entidad utiliza las redes sociales con la finalidad de informar sobre los servicios que ofrece, así como de cualquier otra actividad o evento que se realice y se quiera dar publicidad, pero en ningún momento obtendrá de las mismas datos personales de los usuarios que interactúen en ellas, a menos que haya autorización expresa.

Estos datos, solo son utilizados dentro de la propia red social y no son incorporados a ningún sistema de tratamiento.

Las redes sociales tienen sus propias condiciones de uso y políticas de privacidad que usted está obligado a tener en cuenta y a observar su cumplimiento si hace uso de ellas.